Правительственная концепция поможет модернизировать «оборонку» УкраиныУрядова концепція допоможе модернізувати «оборонку» України

Инвентаризация всех оборонных технологий даст возможность определить приоритетные разработки для целевого использования 2,9 млрд грн, выделяемых из бюджета в рамках концепции Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2017 года.

Інвентаризація всіх оборонних технологій дасть можливість визначити пріоритетні розробки для цільового використання 2,9 млрд грн , що виділяються з бюджету в рамках концепції Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно -промислового комплексу України на період до 2017 року.

З цим згодні експерти , опитані » Капіталом » після затвердження документа урядом у середу.

«Основний пріоритет — робота із західними оборонними компаніями. Без підтримки технологічно розвинених партнерів України буде тільки відставати » , — переконаний директор Центру досліджень армії , конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами , вітчизняний ОПК має великий потенціал для створення міжнародних кооперацій у будівництві бойових кораблів за програмою » Корвет» , модернізації вертолітної техніки , виробництві високоточних систем озброєння.

Як розповів член наглядової ради » Укроборонпрому » Олександр Галуненко , що закладається в програмі сума фінансування аргументована поставленими завданнями. Реструктуризацію підприємств він пояснив необхідністю концентрації на якісному виконанні замовлень. » Є підприємства , які дублюють один одного. У даному випадку мова йде не про конкуренцію , а про розпилення зусиль і фінансування» , — підкреслив член наглядової ради .

При цьому експерти вважають намічений 30 -відсоткове зростання експорту озброєнь з України за три роки , з урахуванням динаміки збільшення обсягу світового ринку , цілком реальною цифрою. Як передбачається , експортний потенціал ОПК України буде рости на 10 % щорічно в результаті виконання програми реформування та розвитку галузі , зазначає » Капітал». Модернізація виробництв також зменшить їх енергетичні та технологічні збитки на 20 %.

Як повідомляв Укрінформ , Кабінет Міністрів на засіданні в середу схвалив концепцію Державної цільової програми реформування та розвитку ОПК України на період до 2017 року. Для здійснення заходів , пов’язаних з фундаментальними дослідженнями , проведенням науково -дослідних і дослідно- конструкторських робіт , освоєнням новітніх технологій і матеріалів , а також їх впровадженням у виробництво , з Держбюджету передбачається виділити 2,9 млрд гривень. Фінансування інших передбачених програмою завдань у розмірі понад 7670000000 гривень планується здійснювати за рахунок інших джерел.

  

www.ukrinform.ua

С этим согласны эксперты, опрошенные «Капиталом» после утверждения документа правительством в среду.

«Основной приоритет — работа с западными оборонными компаниями. Без поддержки технологически развитых партнеров Украина будет только отставать», — убежден директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, отечественный ОПК имеет большой потенциал для создания международных коопераций в строительстве боевых кораблей по программе «Корвет», модернизации вертолетной техники, производстве высокоточных систем вооружения.

Как рассказал член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Александр Галуненко, закладываемая в программе сумма финансирования аргументирована поставленными задачами. Реструктуризацию предприятий он пояснил необходимостью концентрации на качественном выполнении заказов. «Есть предприятия, которые дублируют друг друга. В данном случае речь идет не о конкуренции, а о распылении усилий и финансирования», — подчеркнул член набсовета.

При этом эксперты считают намеченный 30-процентный рост экспорта вооружений из Украины за три года, с учетом динамики увеличения объема мирового рынка, вполне реальной цифрой. Как предполагается, экспортный потенциал ОПК Украины будет расти на 10% ежегодно в результате выполнения программы реформирования и развития отрасли, отмечает «Капитал». Модернизация производств также уменьшит их энергетические и технологические убытки на 20%.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров на заседании в среду одобрил концепцию Государственной целевой программы реформирования и развития ОПК Украины на период до 2017 года. Для осуществления мероприятий, связанных с фундаментальными исследованиями, проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоением новейших технологий и материалов, а также их внедрением в производство, из Госбюджета предусматривается выделить 2,9 млрд гривень. Финансирование других предусмотренных программой задач в размере свыше 7,67 млрд гривень планируется осуществлять за счет других источников.

www.ukrinform.ua

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Украина промышленная